Kancelaria Adwokacka Staszów

Adwokat
Lena Gronicka-Gierbuszewska

608-097-375

Adwokat
Mateusz Gierbuszewski

696-025-078

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-200 Staszów

Zakres usług

Kancelarie Adwokackie Adwokata Leny Gronickiej-Gierbuszewskiej i Adwokata Mateusza Gierbuszewskiego świadczą pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców jak również innych podmiotów. Kancelarie świadczą usługi w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, sporządzania pism procesowych i umów, reprezentowania klientów w toku postępowań sądowych i administracyjnych oraz kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Ukryj

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelarie udzielają porad prawnych, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują Klienta w toku postępowań cywilnych dotyczących:

 • spraw spadkowych o stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku, ustalenia ważności testamentu,
 • spraw o zapłatę,
 • spraw dotyczących roszczeń z rękojmi i gwarancji,
 • spraw o ochronę dóbr osobistych,
 • spraw o naprawienie szkody i zadośćuczynienie, wynikających np. z wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, czy błędów     medycznych,
 • stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 • stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości rolnej przez posiadacza samoistnego – uwłaszczenie nieruchomości,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • spraw dotyczących eksmisji,
 • analizy zawartych umów cywilnoprawnych oraz przygotowywania umów cywilnoprawnych dostosowanych do wymagań Klienta.
Ukryj

Kancelarie udzielają porad prawnych przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują Klienta w toku postępowań cywilnych dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, m.in.:

Prawo rodzinne
 • spraw o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, czy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • spraw o rozwód, separację, rozdzielność majątkową i podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa,
 • spraw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • spraw o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Ukryj

Kancelarie świadczą usługi dotyczące kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym także dla osób wykonujących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez:

Prawo gospodarcze
 • udzielanie porad prawnych oraz opinii prawnych dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorców – np. analizowanie umów     gospodarczych, przygotowywanie umów,
 • reprezentowanie przed sądami, sądami gospodarczymi, organami administracyjnymi czy też organami egzekucyjnymi – np.
      w zakresie windykacji należności,
 • reprezentowanie pracodawcy przed Sądem Pracy, w zakresie roszczeń pracowników lub roszczeń przeciwko pracownikom,
 • rejestrację spółek oraz dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym./li>
Ukryj

Kancelarie świadczą pomoc prawną w zakresie:

Prawo karne
 • udzielania porad prawnych dotyczących postępowania karnego, postępowania wykroczeniowego, czy postępowania wykonawczego,     w tym przygotowania pism i wniosków w toku tych postępowań, np. zażaleń, apelacji, wniosków o odroczenie i przerwę
      w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • prowadzenia obrony osób oskarżonych lub obwinionych w toku postępowań dotyczących odpowiedzialności karnej na etapie     postępowania przygotowawczego oraz w toku postępowania sądowego przed sądami I i II instancji,
 • pomocy prawnej udzielanej pokrzywdzonym przestępstwem w toku postępowania karnego na każdym jego etapie, m. in. poprzez     przygotowywanie pism w toku postępowania karnego i reprezentację Klienta przed sądami oraz dochodzenie odszkodowania i     zadośćuczynienia w ramach postępowań karnych,
 • przygotowywania wniosku i reprezentowania Klienta w sprawach w przedmiocie odbywania kary pozbawienia wolności w ramach     Systemu Dozoru Elektronicznego.
Ukryj

Kancelarie świadczą pomoc prawną w zakresie:

Prawo administracyjne
 • udzielania porad prawnych i przygotowywania pism w toku postępowań administracyjnych, sporządzania odwołań od decyzji     administracyjnych i skarg na decyzje administracyjne
 • reprezentowania Klienta w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i w toku postępowania     sądowoadministracyjnego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

O Nas

Kancelaria Adwokacka Adwokat
Lena Gronicka-Gierbuszewska

Adwokat Lena Gronicka - Gierbuszewska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką ukończyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Od 2012 roku członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła już w trakcie studiów aktywnie współpracując z kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi zajmującymi się prawem cywilnym, gospodarczym, handlowym, administracyjnym, rodzinnym oraz karnym.

W praktyce zawodowej zajmuje się problematyką z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego.

Biegle włada językiem angielskim.

Kancelaria Adwokacka Adwokat
Mateusz Gierbuszewski

Adwokat Mateusz Gierbuszewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Aplikację Adwokacką ukończył w przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, obecnie członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Adwokat Mateusz Gierbuszewski zajmuje się problematyką z zakresu prawa cywilnego, w tym gospodarczego i rodzinnego, karnego i administracyjnego.

Biegle włada językiem angielskim.


Świadczona pomoc prawna  dostosowywania jest do indywidualnych potrzeb klientów. Priorytetem jest należyta dbałość o interesy klienta oraz rzetelność w zakresie świadczonych przez kancelarie usług.

Mapa